Detaljhandeln går fortsatt bra

En sektor som fortsätter gå bra (till skillnad från en hel del andra) är detaljhandeln. Under perioden september 2013 till september 2014 ökade omsättning för detaljhandeln i löpande priser ökade med hela 3,6 procent.

Dagligvaruhandeln ökade med 3,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9 procent i löpande priser. Mätt som försäljningsvolymen ökade den med 2,8 procent i september jämfört med samma månad 2013 och av detta stor dagligvaror för 1,6 procent medan sällanköpsvaror ökade med 3,8 procent (kalenderkorrigerat).

Bakom statistiken står HUI Research och de pekar på att detaljhandelsförsäljningen visade ”en god tillväxt” i september och ökade med 3,6 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år. Flera delbranscher inom sällanköpsvaruhandeln visade en stark utveckling i september inte minst möbler/heminredning, apoteksvaror som elektronikvaror. Andra delbranscher hade det däremot tuffare i det milda höstvädret, inte minst modehandeln och sporthandeln. HUI:s prognos för 2014 om tre procent ligger kvar.

Stig Björne

Bra tempo i detaljhandeln

Det är fortsatt hög tillväxt i den svenska detaljhandelssektorn, i löpande priser ökade den med 2,5 procent från augusti 2013. Av detta stod sällanköp för en ökning om 3,5 procent och dagligvaruhandeln för 1,3 procent.

Stig Björne

Ett annat mått som man använder för att mäta tillväxten är försäljningsvolym. Denna ökade med hela 4,6 procent jämfört med augusti 2013, sällanköp ökade med drygt 7 procent och dagligvaru med knappt två. Sammantaget är det alltså sällanköpshandeln som ökar kraftigt. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,9 procent mellan juli och augusti 2014.

HUI Research som står för statistik och analys av utvecklingen inom detaljhandeln pekar på att försäljningsökningen under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) stannade på 2,8 procent. Mer än motsvarande månader 2013. Vidare pekar man på att det är sällanköpshandeln är som ökar och att och konsumenterna är relativt optimistiska om framtiden. Detta kommer att vara behövligt för handelns tillväxt med tanke på årets sista fyra månader som möter betydligt tuffare jämförelsetal från 2013.

Augustiutfallet visar en ljummen försäljningstillväxt för detaljhandeln som ökade med 2,5 procent i löpande priser. Dock fanns en kalendereffekt då augusti i år tappade en torsdag och har en extra söndag jämfört med augusti 2013. Tar man hänsyn till denna kalendereffekt har branschen en starkare tillväxt, med en utveckling om cirka 4 procent.

HUI menar att det finns två olika vägar för utvecklingen under senare delen av 2014. Det ena är att de goda förutsättningar som finns, såsom en rekordlåg ränta, ett fortsatt behov av att konsumera kapitalvaror samt hushållens optimism, kan ge en positiv inverkan på konsumtionen och detaljhandeln. Den andra negativa bilden är en svagare tillväxt där de resterande månadernas fjolårsomsättning inte nås på grund av de tuffa jämförelsetalen (alltså den starka ökningen under senare delen av 2013).

Läs den senaste konjunkturrapporten: hui.se/nyheter/upp-till-bevis-for-detaljhandeln-i-host

Stig Björne

HUI Research: Fortsatt stark detaljhandel

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. Under juni månad ökade försäljningsvolymen med 3,3 procent jämfört med juni 2013.

Stig Björne

Ökningen fördelar sig på en bättre utveckling för sällanköpshandeln med hela 5,9 procent och en lite mindre ökning för dagligvaruhandeln, upp med 0,4 procent (korrigerat för kalendern). Sett till det andra relevanta måttet i sammanhanget – omsättningen – så var ökningen i löpande priser 3,5 procent på årsbasis.

Även i detta fall stod sällanköp för den stora ökningen, sex procent och dagligvaruhandeln för 0,7 procent. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 1,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars).

Enligt HUI som står bakom statistiken så var juni den näst starkaste månaden under 2014. Man pekar på att den utveckling som man kunnat skönja tidigare i år – att sällanköpshandeln tagit över rollen som tillväxtmotor – förstärktes således ytterligare under juni månad. De undergrupper inom sällanköp som går bra är bland annat möbelhandeln och heminredning som hade en tillväxttakt om 9,3 respektive 8,1 procent under juni.

Elektronikhandeln uppvisade en rekordstark tillväxt på hela 10,2 procent, vilket sannolikt kan förklaras dels av svaga jämförelsetal från juni 2013 och dels av att fotbolls-VM inföll i juni i år. Folk vill ha större och bättre tv-apparater.

Återhämtningen i såväl klädhandeln som sporthandeln fortsätter i takt med att konjunkturen stärks. Hittills i år har dessa branscher ökat med 4,1 respektive 4,6 procent. Frågan är väl vad det varma vädret under juli gör med shoppinglustan hos hushållen.

Den prognos som ligger från HUI Research för hela 2014 är en tillväxt om tre procent, vilket således är något lägre än den ackumulerade utvecklingen hittills i år, som ligger på 3,3 procent. Att prognosen fortsatt ligger kvar på 3,0 procent trots en positiv syn på utvecklingen i svensk ekonomi som helhet förklaras av att detaljhandeln möter starka jämförelsetal i höst, något som sannolikt kommer att dämpa tillväxttakten något.

Stig Björne

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade under mars med 1,5 procent i löpande priser i jämförelse med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5 procent och sällanköp ökade med drygt 8.

Stig Björne

Anledningen till den stora skillnaden för dagligvaror är att påsken inföll i mars 2013 och i april 2014. Mätt som försäljningsvolym var ökningen väsentligt större och uppgick drygt 5 procent i samma jämförelse. Av ökningen stod dagligvaruhandeln för 0,6 procent medan sällanköpshandeln ökade med 8,6 procent (volymsiffrorna är kalenderkorrigerat).

HUI Research pekar på att ökningen i mars är något mindre än januari och februari. Vidare menar man att sällanköpshandeln ökning med hela 8,4 procent i mars är mycket betydande. Kläd- och skohandeln, samt järn och bygg, hade en starkt negativ utveckling motsvarande månad i fjol, men tar igen det med råge i år. Även de mer kapitaltunga branscherna (elektronik, tv, dator) fortsätter att utvecklas starkt. HUI bedömer att detaljhandelns utveckling för helåret 2014 spås landa på en tillväxt om 3 procent för den totala detaljhandeln.

Stig Björne

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om hela 4,1 procent och Dagligvaruhandeln 0,6 procent (kalenderkorrigerat).

Stig Björne

Mätt i pengar dvs omsättningen i detaljhandeln i löpande priser ökade med 2,4 procent för samma period. Dagligvaror svarade för 1,6 procent och sällanköp 3,2 procent.

HUI Research som har gjort undersökningen kommenterar förändringarna. Detaljhandeln fortsätter sin positiva bana även i februari och förväntningarna är att branschen fortsätter att utvecklas på samma sätt som under årets första två månader och därmed växlar upp under 2014.

Majoriteten av sällanköpsvaruhandelns delbranscher fortsätter i en positiv riktning. De kapitaltunga branscherna stärker sin utveckling ytterligare. Möbelhandeln blev vinnarbranschen under februari månad. Elektronikhandeln visar för tredje månaden i rad upp positiva tal, vilket kan vara början på en vändning för branschen efter en lång svacka.

Detaljhandelns utveckling hittills i år är i linje med HUI:s prognos för helåret 2014, vilken är satt till en tillväxt om 3 procent.

Stig Björne

Ökad försäljning i detaljhandeln

SCB och HUI Research presenterade häromdagen siffror för försäljningsvolymen inom detaljhandeln i Sverige. Volymen ökade med 1,8 procent i mars jämfört med mars 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent. Siffrorna är korrigerade för kalendern.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4 procent mellan mars 2012 och mars 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 8,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 4,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan februari 2013 och mars 2013. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,6 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI:s analys

”Utvecklingen i mars förklaras framför allt av dagligvaruhandelns starka tillväxttakt. Påsken, som är en viktig mathelg, låg i år i mars och utvecklingen på 8,1 procent drar därför upp tillväxten i en övrigt dyster detaljhandel. Sällanköpsvaruhandeln backade i mars med 4,3 procent och många branscher har påverkats av att våren har dröjt.”

”Sko- och klädhandeln är två branscher som påverkats mycket av det kalla vädret då vårkollektionen inte fått fart. Även sporthandeln har haft det tufft när kylan dröjt sig kvar och branschen jobbar även mot starka jämförelsetal vilket resulterat i att branschen fick en negativ utveckling i mars. Branscher som gått bra är bland annat bokhandeln som ökade med 6,7 procent och heminredning som ökade med 3,9 procent. Ökningen i bokhandeln förklaras till stor del av att bokrean blev förlagd senare i år och att en stor del av försäljningen därför hamnade i mars.”

Läs mer på www.SCB.se

Stig Björne