Fortsatt stark detaljhandel

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå starkt påeldad av lägre räntor och goda reallöneökningar. I löpande priser (alltså utan hänsyn till värdet av en krona) så omsättningen i den totala detaljhandeln med 5,1 procent på ett års sikt (oktober-oktober).

Stig Björne

Dagligvarorna ökade med 4,9 procent medan sällanköp ökade med 5,2 procent. Mätt som försäljningsvolym var ökningen 4,5 procent i oktober jämfört med samma månad 2013 och där stod dagligvaror för 2,2 procent och sällanköp för hela 6,6 procent (kalenderkorrigerat).

Sett till den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) ökade försäljningsvolymen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli).

HUI Research som ligger bakom statistiken pekar på att utvecklingen är oväntat stark (även oktober 2013 var en stark månad vilket gör ökningen ”större”). De flesta delbranscherna visade tillväxt.

Elektronikbranschen var den som gick bäst och ökningen var hela 11 procent jämfört med oktober 2013. Även möbel- och hemidredningsbranschen gick bra.

Konjunkturinstitutets Barometerindikator mäter attityden till hur konsumenterna och handlarna ser på utvecklingen. Och optimismen har minskat och en bidragande faktor är ovissheten vad gäller hur regeringens budget kommer att påverka konsumenternas plånböcker, samtidigt som nollräntan indikerar att svensk ekonomi inte mår helt bra. 2014 så långt, januari till oktober, så har detaljhandeln ökat med 3,3 procent.

Utvecklingen 2013 – 2014

Löpande priser

Fasta priser, kalenderkorrigerade

Prisförändring

Kalendereffekt[3]

Okt%

95% Konf.-Int.[1]

2014%[2]

Okt%

2014%[2]

Okt%

Okt%

Dagligvaror

4,9

±1,0

2,2

2,2

1,5

1,3

1,4

Sällanköpsvaror

5,2

±1,1

4,3

6,6

5,7

-1,8

0,5

Total detaljhandel

5,1

±0,7

3,3

4,5

3,7

-0,4

0,9

Stig Björne

Detaljhandeln går fortsatt bra

En sektor som fortsätter gå bra (till skillnad från en hel del andra) är detaljhandeln. Under perioden september 2013 till september 2014 ökade omsättning för detaljhandeln i löpande priser ökade med hela 3,6 procent.

Dagligvaruhandeln ökade med 3,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9 procent i löpande priser. Mätt som försäljningsvolymen ökade den med 2,8 procent i september jämfört med samma månad 2013 och av detta stor dagligvaror för 1,6 procent medan sällanköpsvaror ökade med 3,8 procent (kalenderkorrigerat).

Bakom statistiken står HUI Research och de pekar på att detaljhandelsförsäljningen visade ”en god tillväxt” i september och ökade med 3,6 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år. Flera delbranscher inom sällanköpsvaruhandeln visade en stark utveckling i september inte minst möbler/heminredning, apoteksvaror som elektronikvaror. Andra delbranscher hade det däremot tuffare i det milda höstvädret, inte minst modehandeln och sporthandeln. HUI:s prognos för 2014 om tre procent ligger kvar.

Stig Björne

Bra tempo i detaljhandeln

Det är fortsatt hög tillväxt i den svenska detaljhandelssektorn, i löpande priser ökade den med 2,5 procent från augusti 2013. Av detta stod sällanköp för en ökning om 3,5 procent och dagligvaruhandeln för 1,3 procent.

Stig Björne

Ett annat mått som man använder för att mäta tillväxten är försäljningsvolym. Denna ökade med hela 4,6 procent jämfört med augusti 2013, sällanköp ökade med drygt 7 procent och dagligvaru med knappt två. Sammantaget är det alltså sällanköpshandeln som ökar kraftigt. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,9 procent mellan juli och augusti 2014.

HUI Research som står för statistik och analys av utvecklingen inom detaljhandeln pekar på att försäljningsökningen under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) stannade på 2,8 procent. Mer än motsvarande månader 2013. Vidare pekar man på att det är sällanköpshandeln är som ökar och att och konsumenterna är relativt optimistiska om framtiden. Detta kommer att vara behövligt för handelns tillväxt med tanke på årets sista fyra månader som möter betydligt tuffare jämförelsetal från 2013.

Augustiutfallet visar en ljummen försäljningstillväxt för detaljhandeln som ökade med 2,5 procent i löpande priser. Dock fanns en kalendereffekt då augusti i år tappade en torsdag och har en extra söndag jämfört med augusti 2013. Tar man hänsyn till denna kalendereffekt har branschen en starkare tillväxt, med en utveckling om cirka 4 procent.

HUI menar att det finns två olika vägar för utvecklingen under senare delen av 2014. Det ena är att de goda förutsättningar som finns, såsom en rekordlåg ränta, ett fortsatt behov av att konsumera kapitalvaror samt hushållens optimism, kan ge en positiv inverkan på konsumtionen och detaljhandeln. Den andra negativa bilden är en svagare tillväxt där de resterande månadernas fjolårsomsättning inte nås på grund av de tuffa jämförelsetalen (alltså den starka ökningen under senare delen av 2013).

Läs den senaste konjunkturrapporten: hui.se/nyheter/upp-till-bevis-for-detaljhandeln-i-host

Stig Björne

Konjunkturinstitutet och Tillväxtbarometern

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste mätning av ”temperaturen” i svensk ekonomi – Barometerindikatorn. Undersökningen visar i sin helhet att temperaturen i svensk ekonomi sjunker något, Barometerindikatorn föll 1,9 enheter i september och ligger nu endast 1,1 enheter över det historiska genomsnittet.

Stig Björne

Det som uppvisar positiva värden är bland annat byggsektorn, detaljhandeln och hushållen med tillverkningsindustrin och privata tjänstesektorn går åt andra hållet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade 3,7 enheter medan indikatorn för den privata tjänstesektorn sjönk 3 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg båda 1,3 enheter. Konfidensindikatorn för hushåll ökade hela 5,7 enheter efter att ha minskat de tre föregående månaderna.

Endast indikatorn för de privata tjänstenäringarna ligger för närvarande under det historiska genomsnittet. Det ser med andra ord inte helt mörkt ut. Det är dock påtagligt att det är den svenska hemmamarknaden med stort bostadsbyggande och köpstarka hushåll som i allt väsentligt driver tillväxten i svensk ekonomi.

Det borde ju betyda att när – för någon gång bör det ske – exporten tar fart så blir det hygglig tillväxt över hela linjen i ekonomin. För bostadsbyggandet kommer att fortsätta var högt de närmaste åren. Frågan är väl möjligen vad som händer inrikespolitiskt i Sverige och om det påverkar hushållens optimism eller inte.

Läs mer på konj.se

Stig Björne

HUI Research: Fortsatt stark detaljhandel

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. Under juni månad ökade försäljningsvolymen med 3,3 procent jämfört med juni 2013.

Stig Björne

Ökningen fördelar sig på en bättre utveckling för sällanköpshandeln med hela 5,9 procent och en lite mindre ökning för dagligvaruhandeln, upp med 0,4 procent (korrigerat för kalendern). Sett till det andra relevanta måttet i sammanhanget – omsättningen – så var ökningen i löpande priser 3,5 procent på årsbasis.

Även i detta fall stod sällanköp för den stora ökningen, sex procent och dagligvaruhandeln för 0,7 procent. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 1,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars).

Enligt HUI som står bakom statistiken så var juni den näst starkaste månaden under 2014. Man pekar på att den utveckling som man kunnat skönja tidigare i år – att sällanköpshandeln tagit över rollen som tillväxtmotor – förstärktes således ytterligare under juni månad. De undergrupper inom sällanköp som går bra är bland annat möbelhandeln och heminredning som hade en tillväxttakt om 9,3 respektive 8,1 procent under juni.

Elektronikhandeln uppvisade en rekordstark tillväxt på hela 10,2 procent, vilket sannolikt kan förklaras dels av svaga jämförelsetal från juni 2013 och dels av att fotbolls-VM inföll i juni i år. Folk vill ha större och bättre tv-apparater.

Återhämtningen i såväl klädhandeln som sporthandeln fortsätter i takt med att konjunkturen stärks. Hittills i år har dessa branscher ökat med 4,1 respektive 4,6 procent. Frågan är väl vad det varma vädret under juli gör med shoppinglustan hos hushållen.

Den prognos som ligger från HUI Research för hela 2014 är en tillväxt om tre procent, vilket således är något lägre än den ackumulerade utvecklingen hittills i år, som ligger på 3,3 procent. Att prognosen fortsatt ligger kvar på 3,0 procent trots en positiv syn på utvecklingen i svensk ekonomi som helhet förklaras av att detaljhandeln möter starka jämförelsetal i höst, något som sannolikt kommer att dämpa tillväxttakten något.

Stig Björne

Stig Björne: ökad omsättning i detaljhandeln

Under april månad ökade omsättningen i detaljhandeln med hela 6,8 procent mätt från april förra året (löpande priser).

Stig Björne

Av denna ökning stod sällanköp för 5,6 procent och dagligvaror för hela 8,1 procent (påsk i april i år och mars förra året). Försäljningen mätt som volym ökade med 5,7 procent i april och där stod dagligvaror för en ökning med 2,0 procent medan sällanköp ökade med 9,6 procent.

HUI Research som delvis står bakom undersökningen säger i en kommentar att den positiva trenden från första kvartalet håller i sig och resultatet för april är det starkaste under en enskild månad på fyra år.

Även i april spelar påskens kalenderplacering en stor roll för framförallt dagligvaruhandelns utveckling men även med hänsyn tagen till kalendern och prisutveckling visar branschen upp positiva tillväxttal.

Sällanköp som till viss del får en negativ kalendereffekt på grund av påsken och som hade en stark försäljningsmånad under mars, fortsätter även i april med en stark tillväxt.

Detaljhandelns utveckling hittills i år ligger något över HUIs helårsprognos för 2014 som uppgår till tre procents tillväxt.

Med Total detaljhandel avses branscherna 47 exkl. 47.3 och Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2 och med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.

Stig Björn

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade under mars med 1,5 procent i löpande priser i jämförelse med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5 procent och sällanköp ökade med drygt 8.

Stig Björne

Anledningen till den stora skillnaden för dagligvaror är att påsken inföll i mars 2013 och i april 2014. Mätt som försäljningsvolym var ökningen väsentligt större och uppgick drygt 5 procent i samma jämförelse. Av ökningen stod dagligvaruhandeln för 0,6 procent medan sällanköpshandeln ökade med 8,6 procent (volymsiffrorna är kalenderkorrigerat).

HUI Research pekar på att ökningen i mars är något mindre än januari och februari. Vidare menar man att sällanköpshandeln ökning med hela 8,4 procent i mars är mycket betydande. Kläd- och skohandeln, samt järn och bygg, hade en starkt negativ utveckling motsvarande månad i fjol, men tar igen det med råge i år. Även de mer kapitaltunga branscherna (elektronik, tv, dator) fortsätter att utvecklas starkt. HUI bedömer att detaljhandelns utveckling för helåret 2014 spås landa på en tillväxt om 3 procent för den totala detaljhandeln.

Stig Björne

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om hela 4,1 procent och Dagligvaruhandeln 0,6 procent (kalenderkorrigerat).

Stig Björne

Mätt i pengar dvs omsättningen i detaljhandeln i löpande priser ökade med 2,4 procent för samma period. Dagligvaror svarade för 1,6 procent och sällanköp 3,2 procent.

HUI Research som har gjort undersökningen kommenterar förändringarna. Detaljhandeln fortsätter sin positiva bana även i februari och förväntningarna är att branschen fortsätter att utvecklas på samma sätt som under årets första två månader och därmed växlar upp under 2014.

Majoriteten av sällanköpsvaruhandelns delbranscher fortsätter i en positiv riktning. De kapitaltunga branscherna stärker sin utveckling ytterligare. Möbelhandeln blev vinnarbranschen under februari månad. Elektronikhandeln visar för tredje månaden i rad upp positiva tal, vilket kan vara början på en vändning för branschen efter en lång svacka.

Detaljhandelns utveckling hittills i år är i linje med HUI:s prognos för helåret 2014, vilken är satt till en tillväxt om 3 procent.

Stig Björne

Ökad handel i december 2013

Svensk detaljhandel ökade försäljningen (mätt i volym) med 1,8 procent under den viktiga handelsmånaden december (jämfört med december 2012). Noterbart är att det endast var sällanköpshandeln som ökade – 3,4 procent – medan dagligvaruhandel minskade volymen marginellt (kalenderkorrigerat).

Stig Björne

I löpande priser ökade detaljhandeln något mer – 2,1 procent för samma jämförelseperiod. Dagligvaror ökade med 0,9 procent och sällanköp ökade med 3,0 procent. Anmärkningsvärt är emellertid att försäljningsvolym minskade med 0,8 procent mellan november och december förra året. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september).

Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI som står för analyserna kring detaljhandeln pekar på att försäljningen i detaljhandeln under december slog rekord 2013. Förrförra årets decemberhandel var första gången på sjutton år som det inte blev ett försäljningsrekord i december.

Detaljhandeln omsatte för första gången mer än 66 miljarder kronor i december. Helåret 2013 inleddes med svag handel men det blev allt bättre ju längre året gick och tillväxt slutade på 1,9 procent. Detta är i nivå med utvecklingen under 2012 där vi såg ett omvänt scenario, med en stark start och ett svagt avslut.

För 2014 ser HUI positiva utsikter – bättre än resultatet för tillväxten 2013. Man pekar på ett fortsatt stärkt konsumentförtroende, valår, löneökningar och en låg ränta som tillsammans ger bra incitament. HUI:s prognos för detaljhandeln 2014 är en ökning med hela 3,0 procent.

Stig Björne

Ökad försäljning i detaljhandeln

SCB och HUI Research presenterade häromdagen siffror för försäljningsvolymen inom detaljhandeln i Sverige. Volymen ökade med 1,8 procent i mars jämfört med mars 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent. Siffrorna är korrigerade för kalendern.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4 procent mellan mars 2012 och mars 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 8,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 4,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan februari 2013 och mars 2013. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,6 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI:s analys

”Utvecklingen i mars förklaras framför allt av dagligvaruhandelns starka tillväxttakt. Påsken, som är en viktig mathelg, låg i år i mars och utvecklingen på 8,1 procent drar därför upp tillväxten i en övrigt dyster detaljhandel. Sällanköpsvaruhandeln backade i mars med 4,3 procent och många branscher har påverkats av att våren har dröjt.”

”Sko- och klädhandeln är två branscher som påverkats mycket av det kalla vädret då vårkollektionen inte fått fart. Även sporthandeln har haft det tufft när kylan dröjt sig kvar och branschen jobbar även mot starka jämförelsetal vilket resulterat i att branschen fick en negativ utveckling i mars. Branscher som gått bra är bland annat bokhandeln som ökade med 6,7 procent och heminredning som ökade med 3,9 procent. Ökningen i bokhandeln förklaras till stor del av att bokrean blev förlagd senare i år och att en stor del av försäljningen därför hamnade i mars.”

Läs mer på www.SCB.se

Stig Björne

Ökade volymer i detaljhandeln

Under februari månad 2013 ökade försäljningsvolymen i detaljhandeln med 3,5 procent i relation till samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköp med 5,3 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Stig Björne

I löpande priser minskade handeln med 1,2 procent mellan februari 2012 och februari 2013. Dagligvaruhandeln minskade med 0,4 procent och sällanköp minskade med 2,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,0 procent mellan januari 2013 och februari 2013. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade försäljningsvolymen med 1,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research som sammanställer statistiken tillsammans med SCB kommenterar siffrorna: ”Med en försäljningsdag mindre i februari jämfört med föregående år var det väntat att månaden skulle visa en negativ försäljningsutveckling, vilket den också gjorde. Däremot blev minskningen mindre än vad HUI förutspått. Tar man hänsyn till kalendereffekten, som ligger på cirka 4 procent, ser utvecklingen betydligt bättre ut.”

Trots en svag februarimånad har inledningen på året börjat bra. Antalet varsel sjönk även under februari månad och konsumentförtroendet fortsätter att stiga. Det är dock fortfarande för tidigt att prata om en vändning efter årets två första månader, men utsikterna ser ljusare ut än de gjorde under hösten 2012 eftersom samtliga indikatorer nu pekar åt rätt håll.

Stig Björne

Detaljhandeln i december 2012

I december ökade försäljningsvolymen med 2,5 procent i jämförelse med december 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade. Det visar nya data från HUI Research och SCB.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 0,4 procent mellan december 2011 och december 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,5 procent. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,2 procent mellan november 2012 och december 2012. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) minskade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI kommenterar statistiken

Sviten är bruten. Försäljningen i december, detaljhandelns viktigaste månad, minskade år 2012. Det är första gången sedan 1995 som försäljningen sjunker. En kalendereffekt förklarar delvis den dystra utvecklingen, då december hade en torsdag ochfredag (två av handelns viktigaste försäljningsdagar) mindre jämfört med december föregående år. Korrigerat för kalendereffekten var utvecklingen 2,1 procent i löpande priser.

Detaljhandeln som helhet stannade på en tillväxt om 2,1 procent under helåret 2012. Dagligvaruhandeln har, liksom 2011, utvecklats bättre än sällanköpsvaruhandeln under helåret. Detta kan förklaras av att hushållen i första hand inte drar in på dagligvaruinköp under lågkonjunktur utan på mindre behovsstyrda produkter. Blickar vi framåt över 2013 ser det ut att bli ett relativt tufft år för detaljhandeln. Hushållens svaga framtidstro, varsel och en svag ekonomi kommer att påverka tillväxten. HUI:s prognos för detaljhandeln 2013 är en ökning med 2,0 procent, vilket är en relativt försiktig tillväxt jämfört med tidigare år.

Detaljhandelns försäljningsutveckling 2012/2011 Detaljhandeln, Stig Björne

Stig Björne

Julhandeln kritisk period för handeln

Under december så brukar det diskuteras om julhandeln och om den ska öka eller minska jämfört för året innan. Detta beror på att december är en riktig ödesmånad för många branscher inom detalj­handeln då en stor del av årets försälj­ning sker under jul­tiden.

Det köps aldrig så mycket prylar och mat som under december och under de senaste tjugo åren har detalj­handelns försäljning i december ökat nästan varje år. Men under hösten har den ekonomiska statistiken visat tecken på nedåt­gående konjunktur, vilket kan påverka jul­klapps­handeln. 2012 har detaljhandel klarat sig rätt så bra trots de bistra tecknen i omvärlden och i Sverige efter sommaren.

Räknat i fasta kalender­korri­gerade priser, vilket betyder att effekterna av inflationen och månadernas olika antal arbets­dagar tas bort, har försälj­ningen varje månad 2012 varit större än motsvarande månad förra året.

Om man ser till utvecklingen i handeln från den ekonomiska krisen i början på 1990-talet – 1992 till 2011 – så är det bara fem år som december­handeln varit svagare än året innan. Några år under 90-talet ledde den ekonomiska krisen till minskad försälj­ning. Även den senaste finans­krisen ledde till att jul­handeln 2008 var något svagare än året innan. Som regel har försäljningen ökat i december under den här perioden. Den positiva utveck­lingen har gällt både daglig­varu­handeln och sällan­köps­varu­handeln, även om sällan­köps­varorna har ökat mest.

För vilka är det då viktigast med julhandeln?

Ja, det är faktiskt i många branscher som en stor del av årets försäljning sker just i december. I leksaks­handeln handlar det om så mycket som 25 pro­cent av årets totala volym, alltså en fjärdedel av årets försäljning på en månad. De andra branscherna där december är en viktig månad är böcker, hem­elektro­nik, guld och smycken, heminredning, kläder, samt post­order‑ och internet­handel som alla ligger klart över månads­snittet.

En bransch som däremot har lägre försäljning under december är färg- och bygg­handeln som faktiskt har lägre försäljning under december månad än under en snitt­månad under resten av året.

Livsmedels­handeln något mer än en tolfte­del av sin försäljning i december. Men julen märks tydligare hos System­bolaget än i mat­affären. Närmare 13 pro­cent av System­bolagets varor säljs i december.

Om vi tittar på utvecklingen för försäljningen i några av de branscher där jul­handeln har störst betydelse så kan vi konstatera att det framför allt är hem­elektro­nik och post­order/inter­net­handel som har ökat. Av dessa branscher har hem­elektro­nik­handeln haft den absolut starkaste utveck­lingen. Sedan millennie­skiftet har försälj­ningen mer än fem­faldigats. Liknande föränd­ringar i försälj­ningen går att se på hel­års­siffrorna.

Jämför man Sverige internationellt så har vi haft en starkare utveckling av jul­handeln än EU och länderna i euro­zonen nästan varje år under 2000‑talet. 2001 och framför allt 2008 var undantagen, då finans­krisen ledde till en ned­gång i jul­handel som blev större i Sverige.

Fram till oktober i år har detaljhandeln i Sverige klarat sig bra med en utveckling på 2,4 pro­cent jämfört med samma period 2011, mätt i fasta kalender­korrigerade priser. Det kan ses som ett positivt tecken inför årets jul­handel. Förra året ökade försälj­ningen med 1,4 pro­cent i december månad. I slutet på januari kommer statistik över detaljhandelns försäljning i december. Då vet vi om julhandeln slog rekord även i år.

Det vore ju något förvånansvärt om konsumtionen fortsätter att öka givet att arbetsmarknaden har tydligt bromsat in och varslen ökar. Det skulle möjligen vara att räntesänkningar gör att hushållen tycker att man kan fortsätta att spendera.

Stig Björne